אודות


המגמות המסתמנות של התפשטות האסלאם הרדיקאלי, החרפת משבר הפליטים והמהגרים, קריאות לחרם על ישראל ועליית הימין הקיצוני, מהוות אתגר ממשי למרקם החיים היהודי באירופה בפרט וביתר העולם בכלל. אנטישמיות מוסלמית והטרור האנטישמי שנלווה לה הפכו לגורם העיקרי לתחושת חוסר הביטחון של קהילות יהודי אירופה ולמקור העיקרי לפגיעה במרקם החיים היהודי.

משרד התפוצות, האמון מטעם ממשלת ישראל על המעקב והטיפול בנגע האנטישמיות, רואה חשיבות עליונה במאבק בלתי מתפשר באנטישמיות, כחלק בלתי נפרד מהערבות ההדדית בין ישראל לתפוצות, בראייה כי יש להבטיח קיום חיים יהודיים, אישיים וקהילתיים, מלאים ותוססים חופשיים ממגבלות עם חיבור לגיטימי חזק ומשמעותי לישראל.

מטה המשרד גיבש תכנית אסטרטגית למאבק באנטישמיות, התוכנית תיושם בשנה הקרובה בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה השונים, המוסדות הלאומיים, ארגונים יהודים וארגוני החברה האזרחית בארץ ובעולם. 

מטרות המשרד בתחום המאבק באנטישמיות הן: הגברת הביטחון של הקהילות והיחידים בשגרה ומשבר, אפשור קיום חיים יהודיים מלאים ותוססים ובכלל זה חיבור אמיץ לישראל, הפחתת מספרן וחומרתן של התקריות האנטישמיות בעולם, העלאת המודעות הציבורית לתופעת האנטישמיות, חיזוק המחויבות של יחידים, ארגונים וממשלות למאבק באנטישמיות והגשת סיוע למי שנפגעו מאנטישמיות.

משרד התפוצות מגיש אחת לשנה לממשלה את הדו"ח השנתי אודות מצב האנטישמיות, אחראי על קיום שיח רציף בין מטה המשרד ובין הקהילות והארגונים, מקיים שיח מתמשך בין השר ובין מנהיגות התפוצות בדגש על אירועים אנטישמיים ומייצג את מדינת ישראל ואת ממשלת ישראל בכנסים בתחום האנטישמיות. ​