מטרות המאבק באנטישמיות

משרד התפוצות, הוא האמון מטעם ממשלת ישראל על המעקב והטיפול בנגע האנטישמיות. המשרד רואה חשיבות עליונה במאבק בלתי מתפשר באנטישמיות, כחלק בלתי נפרד מהערבות ההדדית בין מדינת ישראל לתפוצות, במטרה להבטיח קיום חיים יהודיים, אישיים וקהילתיים, מלאים ותוססים, חופשיים ממגבלות עם חיבור לגיטימי חזק ומשמעותי למדינת ישראל.

לשם כך בנה המשרד תכנית אסטרטגית הכוללת מטרות יעדים ופרויקטים. עיקרי התוכנית הוצגו לממשלה בישיבת הממשלה בינואר 2016. התכנית כללה בשלב הראשון הקמת מגוון פרויקטים  שמטרתם ביסוס תשתית ידע לפעולה, ובכלל זה בניית תמונת מצב עולמית כוללת, הצבעה על מגמות וניתוחן. לאחר תום שלב ביסוס הידע החל המשרד ליזום ולהוציא אל הפועל שורת פרויקטים בתחומים שזוהו כדחופים ביותר.  

משרד התפוצות מגיש לממשלת ישראל את הדו"ח השנתי אודות מצב האנטישמיות בעולם ביום השואה הבינלאומי, אחראי על קיום קשר רציף עם קהילות וארגונים, מקיים שיח מתמשך בין השר ובין מנהיגות התפוצות בדגש על אירועים אנטישמיים ומייצג את מדינת ישראל ואת ממשלת ישראל בפורומים ובכנסים בתחום המאבק באנטישמיות. ​ 

הפעילות מתמקדת במספר מישורים: 

ניהול וריכוז המאמץ בתחום המאבק באנטישמיות

הגברת הביטחון של הקהילות והיחידים בשגרה ומשבר והגשת סיוע למי שנפגע מאנטישמיות

אפשור קיום חיים יהודיים מלאים ותוססים ובכלל זה חיבור אמיץ לישראל

הפחתת מספרן וחומרתן של התקריות האנטישמיות בעולם

העלאת המודעות הציבורית לתופעת האנטישמיות

חיזוק המחויבות של יחידים, ארגונים וממשלות למאבק באנטישמיות