חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נחקק ב-19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.

החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.

בחינת הבקשה נעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית, להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל-90 יום נוספים.

במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי, מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב-21 יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.

מידע מפורט על החוק ניתן למצוא באתר היחידה לחופש המידע​

על פי החוק ותקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט - ‏1999, פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה על סך ‏20 ₪  והתחייבות (מצ"ב ) המבקש/ת לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש. 

אדם המבקש/ת מידע אודות עצמו/ה וזכויותיו/ה פטור/ה מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד ‏4 שעות עבודה, החל בשעה השלישית (כלומר, ייגבה תשלום אגרת טיפול החל מהשעה השביעית לטיפול). פירוט של סכומי האגרות מצוי באתר שירות התשלומים הממשלתי .

את אגרת הבקשה ניתן לשלם באמצעות חשבון בנק:
בנק הדואר (09)
סניף 001
מס' חשבון בנק משרד ראש הממשלה 25539

להגשת בקשת חופש מידע ולשאלות בנושא יש לפנות לממונה על החוק
גב' הודיה שטיגליץ
מספר טלפון:02-5422120
פקס:02-5422124
בכתובת קפלן 3 91919 או בכתובת מייל: diaspora@pmo.gov.il

דין וחשבון שנתי על פי חוק חופש המידע
2016 (מצ"ב מטה)
2015 (מצ"ב מטה)


דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע
2016 (מצ"ב מטה)​​

מסמכים להורדה

כתב התחייבות
דוח שנתי 2016 משרד התפוצות
דוח שנתי משרד התפוצות 2015
דיווח ממונה 2016